Bejelentkezés

Felhasználónév:
Jelszó:


Adatvédelem

1. Bevezetés

2. Az adatkezelés célja

3. Az adatkezelési törvény idevonatkozó értelmezései

4. A személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi előírások

5. Az ABADUS.hu weboldalának használatával kapcsolatos alapelvek és tudnivalók

6. Ajánljon minket

7. Kapcsolatfelvétel

8. Egyéb adatkezelések

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

10. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

11. Adattovábbítások

12. Jogorvoslati lehetőség

13. Hírlevélre való fel- illetve leiratkozási lehetőség

 

 

1. Bevezetés

 

A GNSoft Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft. (2500 Esztergom, Ady Endre u. 19.), mint az ABADUS.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban ABADUS.hu., szolgáltató, adatkezelő), kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban előírtaknak és a jelen szabályzatban leírtaknak.

 

Az ABADUS.hu által üzemeltetett weboldallal kapcsolatos adatvédelmi irányelvek megtalálhatóak a http://www.abadus.hu/Adatvedelem cím alatt és fenntartja magának a jogot a jelenlegi szabályzat megváltoztatására, a Felhasználok előzetes értesítése mellett.

Az ABADUS.hu által üzemeltetett weboldal használata önkéntes így a rendszer használatából eredő esetleges károkért a cég felelősséget nem vállal.

Az ABADUS.hu Felhasználói és partnerei személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan intézkedést, amelyek ezen adatok biztonságát garantálják.

Az ABADUS.hu által megfogalmazott adatvédelmi elvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösképpen a következőkkel:

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

2. Az adatkezelés célja

 

Az ABADUS.hu által üzemeltetett weboldal által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez regisztráció szükséges, amely során a Felhasználók személyes adatainak (pl. név, lakcím, e-mail cím, mobilszám, stb.) megadása szükséges. A weboldalon történő regisztráció önkéntes, a Felhasználó szabadon dönthet a kért adatokat megadásáról. A regisztráció során a felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési nyilatkozatot és azok tartalmát. Az ABADUS.hu az online regisztrációt a felek közötti adatkezelési megállapodásnak tekinti.

 

3. Az adatkezelési törvény idevonatkozó értelmezései

 

3.1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Felhasználó) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi a minőségét, amíg kapcsolata a Felhasználóval helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

3.2. Hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

3.3. Tiltakozás: az Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kezdeményezi.

3.4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

3.5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,

valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése is.

3.6. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

3.7. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

3.8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

3.9. Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

3.10. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

3.11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

3.12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

3.13. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

3.14. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

3.15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Felhasználóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.16. Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

4. A személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi előírások

 

4.1 Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az Felhasználó hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A törvény cselekvőképességről szóló részére vonatkozó megjegyzés: a regisztrációhoz nem szükséges törvényi képviselő hozzájárulása, mivel a mindennapi életben előforduló regisztrációról van szó, amely komolyabb döntést nem igényel.

4.2 Adatfeldolgozás

a, Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény (1992. évi LXIII. törvény), valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

b, Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

c, Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

4.3 Az adatkezelés célhoz kötöttsége

a, Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

b, Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

c, A Felhasználóval az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező.

d, A Felhasználót - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

4.4 Az adatok minősége

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy a Felhasználót csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.5 Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

4.6  Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása

a, A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Felhasználó ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4.7. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha

a) ahhoz az Felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy

b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.


5. Az ABADUS.hu weboldalának használatával kapcsolatos alapelvek és tudnivalók

 

5.1 Személyes adat minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó közvetve, vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, email cím, lakcím, rendszer által generált egyedi azonosító.

5.2 A regisztrációs folyamat a regisztrációs űrlap megfelelő, és hiánytalan kitöltésével kezdődik.

5.3 A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és a jelenlegi, aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmiféle félrevezető információt. Tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan károkozásért, amelyet az ABADUS.hu vagy harmadik személy az általa megadott adatok valótlansága miatt szenved el.

5.4 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Személyes Adatoknak az Adatbázisban történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az Adatbázissal

kapcsolatosan, azonban jogában áll az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatokat

módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni.

5.5 Az ABADUS.hu és a Felhasználó között létrejött adatkezelési megállapodás megszűnik a következő esetekben:

a. ha a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri;

b. ha az ABADUS.hu okkal feltételezi - vagy a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokból kitűnik - hogy azok valótlanságot tartalmaznak;

d. a Felhasználó halálával;

e. az ABADUS.hu által nyújtott szolgáltatás megszűnésével;

f. új Felhasználási szabályzat érvénybe lépésével.

5.6 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

5.7 A szolgáltatásokon belül, a Felhasználóval kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

5.8 A honlapok látogatása során az ABADUS.hu rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatokat a szerver egy hétig tárolja.

5.9 Az ABADUS.hu által üzemeltetett weboldal az ABADUS Kft-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férhetnek hozzá.

5.10 Az ABADUS.hu által üzemeltetett weboldalon regisztráció nélkül aktív tevékenységre nincs lehetőség. A szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az Felhasználó jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli. Ezek az adatok feltétlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet. A megadott adatok módosítása az Felhasználó által elvégezhető a honlap felületén. Az adatok esetleges törlését a Kapcsolat oldalon lévő űrlap kitöltésével lehet kérni.

A kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében további elérhetőségek is megadhatóak önkéntes. Ilyen a vezetékes telefonszám, fax szám, MSN és Skype elérhetőség.

5.11. Az ajánlat tétellel kapcsolatos adatkezelések, üzenetek

Az ajánlat kérés illetve adás esetén nem kell további személyes adatokat megadni. Az ajánlat lezárása, megnyerése után azonban a munkaadó és a munkavállaló megkapja a rendszertől a másik fél nevét, telefonszámát és e-mail címét.

A munkákkal kapcsolatos hozzászólások a felhasználó nevével együtt jelennek meg az oldalon, amely mindenki számára nyilvánosak.

Az ABADUS.hu a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld a Felhasználási feltételekben rögzített esetekben.

5.12. Hírlevél és reklámok

A Felhasználónak lehetősége van különböző értesítések kérésére illetve hírlevélre való feliratkozásra, önkéntesen. Hírlevélben az ABADUS.hu a vele partnerségben álló cégek illetve üzletfelek reklámjait is elhelyezheti.

 

6. Ajánljon minket

 

A regisztrált Felhasználók elektronikus úton is meghívhatják ismerőseiket a rendszerbe, az Ajánljon minket funkció használatával. Ez a funkció csak belépés után érhető el. A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

 

7. Kapcsolatfelvétel

 

Kapcsolat oldalon található űrlap kitöltésével tudják a Felhasználók felvenni a kapcsolatot az ABADUS.hu-val. Az üzeneteket a szolgáltató a probléma megoldása után archiválja.

 

 

8. Egyéb adatkezelések

 

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az ABADUS.hu-t (Be. 71. §).

A hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adat csak olyan mértékben adható ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához szükséges.

 

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

Az ABADUS.hu weboldalát kiszolgáló szervereket a 3Gteam Kft. (1085 Budapest, Horánszky út 23.) üzemelteti.

Az ABADUS.hu által választott informatikai rendszer és üzemeltetője biztosítja, hogy a kezelt adatok:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek.

Ezen informatikai rendszer védett a szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és egyéb számítógéppel elkövethető rosszindulatú cselekmények ellen.

 

10. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név: GNSoft Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft.
Cím: 2500Esztergom, Ady Endre u. 19.

E-mail: info@abadus.hu
Cégjegyzékszám: 11-09-021653
Adószám: 24316495-2-11
Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: folyamatban

 

11. Adattovábbítások

 

Az ABADUS.hu az elektronikus számlák elkészítése érdekében az alábbi cég részére továbbítja a felhasználók személyes adatait, kizárólag adatfeldolgozásra:

Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.
Címe: 2133 Sződliget, Akácos utca 21.
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

 

12. Jogorvoslati lehetőség

 

A jogszabályok alapján a Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a Kapcsolat oldalon lévő űrlap kitöltésével.

Az ABADUS.hu a kérelem benyújtásától számítva legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a kért tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az ABADUS.hu költségtérítést állapít meg.

 

Az adatvédelmi gyakorlat kapcsán a szolgáltatást igénybe vevők bírósághoz is fordulhatnak. Bírósági esetekben illetékes hivatal a Veszprém Megyei Bíróság.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 1 475 7100
Telefax: +36 1 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu

 

 

13. Hírlevélre való fel- illetve leiratkozási lehetőség


Az ABADUS.hu által küldött hírlevélre a regisztrációs folyamat során illetve az abadus.hu oldalon belépve, a Személyes adatok menüpontban tud fel- illetve leiratkozni.

Ha nem szeretne általunk kiküldött hírlevelet kapni, akkor a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva is kifejezheti ezen kérését.

Ugyanígy a Kapcsolat oldalunkon keresztül küldött üzenetben is megteheti mindezt.

 

 

Üdvözlettel

 

Az Abadus csapata

 

2015.11.10.